ملزومات قالب بندی

خانه/قالب بتن/ملزومات قالب بندی

ملزومات قالب بندی با تسکو قالب بتن برپا کنید!

سولجر
متعلقات و اتصالات متعلقات و اتصالات در قالب بندی سولجر: سولجر ها در قالب بندی دیوار بعنوان پشت بند عمودی و در کفراژبندی تیر و دال (بوسیله داربست های مدولار ) به عنوان عضو باربر بکار می روند. سولجر های شرکت تسکو در طولهای ۱٫۵،۱ ، ۲، ۲٫۵ و ۳ متری تولید می شوند.

گیره متوسط
گیره متوسط جهت اتصال لوله (پشت بند افقی) به قالب بکار می رود .

پین و گوه
گوه های نر و ماده گالوانیزه که جهت اتصال قالب ها به یکدیگر بکار میروند

گیره لوله به لوله
گیره لوله به لوله جهت اتصال دو لوله عمود بر هم بکار می رود. بیشترین کاربرد این قطعه در اتصال قید های لوله ای در قالب بندی ستون می باشد.

گیره بلند
اگر در قالب بندی به جای لوله داربستی ( به عنوان پشت بند افقی ) از ناودانی یا قوطی استفاده شود جهت اتصال قالب به پشت قالب به پشت بند افقی از گیره بلند استفاده می شود. یکی از موارد استفاده گیره بلند اتصال قالب به لوله داربستی بعنوان پشت بند عمودی می باشد.

بولت عصایی
بولت عصائی جهت اتصال سولجر به لوله پشت بند افقی بکار می رود.

واشر تخت
جهت مهار بولت در پشت سولجر استفاده می گردد.

واشر دو لوله
جهت مهار بولت در مواقعی که به جای سولجر از دو لوله جهت پشت بند قالب استفاده می شود.

مهره خروسکی
از این قطعه جهت اتصال واشر به پشت بند استفاده می گردد.

براکت
در پروژه هائی که عملیات بتن ریزی در چند مرحله صورت می گیرد از براکت استفاده می شود و پس از هر مرحله بتن ریزی براکت توسط بولت یا شی بولت مخصوص برای قالب بندی مرحله بعدی نصب می گردند.

سکوی بتن ریزی
جهت عبور و مرور و ایمنی کارگردان در بالای سیستم قالب بندی در هنگام بتن ریزی از سکوی بتن ریزی استفاده می شود . این قطعه به آخرین ردیف لوله پشت بند افقی متصل می گردد.