پل ارتباطی ماهشهر

تسکو طراحی و ساخت قالب های خاص از پروژه پل ادتباطی ماهشهر را نیز به عهده داشته که در ادامه شاهد تصاویری از آن خواهید بود.

Related posts