اصول اجرائی قالب بندی دیوارها اصول اجرائی قالب بندی دیوارها

قالب‌بندي ديوارها:
 
قالب‌هاي ديوار از 5 بخش اصلي تشکيل شده‌اند:
 1- صفحه رويه يا جدار قالب (Sheeting)
2- پشت‌بندهاي قائم که تکيه‌گاه جدار قالب را تشکيل مي دهند. (Stud)
3- پشت‌بندهاي افقي که علاوه بر ايجاد تکيه‌گاه براي پشت‌بندهاي قائم، قالب‌ها را نيز همراستا مي‌کنند. (Wale)
4- فاصله نگهدارها که در خصوص عملکرد آنها در فصول گذشته توضيح داده شده است. (Tie)
5- وادار (لاياخ) که جهت ثابت نگه داشتن قالب و جلوگيري از واژگوني به کار مي رود. (Brace)
 
 صفحه رويه خط اول مواجهه با فشار بتن است و فشار را به پشت بند قائم منتقل مي‌کند. پشت‌بند قائم بر پشت‌بندهاي افقي متکي است و پشت‌بندهاي افقي هم به کمک فاصله نگهدارها به هم بسته مي‌شوند. در واقع فاصله نگهدارها عامل اصلي در حفظ پايداري قالب بوده و فشار ديوار دو طرف را در حالت تعادل نگه مي‌دارند. مي‌توان گفت فاصله نگهدارها تکيه‌گاه پشت‌بندهاي افقي هستند و فشار بتن در نهايت از پشت‌بندهاي افقي به آنها مي‌رسد. حفظ تعادل قالب در مقابل نيروهاي جانبي مثل ضربه و باد بر عهده وادارها است و آنها نقشي در تحمل فشار بتن ندارند.
همانطور که در فصول گذشته در خصوص فاصله نگهدارها توضيح داده شد عملکرد اصلي آنها نگه‌داري قالب در برابر فشار جانبي بتن است ولي امروزه آنها را طوري طراحي مي‌کنند که فاصله مطلوب ميان قالب‌ها را نيز حفظ کنند. اين دو عملکرد را مي‌توان به صورت مجزا نيز اعمال کرد يعني استفاده از دو قطعه مجزا که يکي صرفاً به صورت يک‌ کش و با عملکرد کششي خود به عنوان تکيه‌گاه پشت‌بندهاي افقي، فشار جانبي بتن را تحمل نمايد و قطعه ديگر به صورت يک فاصله دهنده مانع از نزديک شدن جدارهاي دو طرف قالب به يکديگر شود. معمولاً از قطعات چوب يا تسمه‌هاي فلزي به عنوان اين فاصله دهنده‌ها استفاده مي‌شود که لازم است به تناسب پر شدن قالب، از درون قالب خارج گردند و درون بتن سخت شده باقي نمانند. در شکل زير اجزاي مختلف قالب ديوار نمايش داده شده است:
قالب‌های ديوار,
شكل1- نمونه قالب‌بندي ديوار با اجزاي مربوطه.
بديهي است که شکل فوق به تناسب جنس آن که از چوب است، با قالب‌هايي از جنس‌هاي ديگر مثل قالب‌هاي فلزي تفاوت‌هاي جزئي خواهد داشت اما اجزاي اصلي همه آنها يکي است.
 
اولين مرحله در ساخت قالب ديوار تعبيه يک تير تکيه‌گاه (تير پشتواره) روي شالوده به عنوان پايه پشت‌بندهاي قائم است. مهمترين کارکرد اين نوار آن است که راستاي ديوار را تعيين مي‌کند. پس از تعيين راستاي ديوار به کمک تير پشتواره پشت‌بندهاي قائم برپا مي‌شوند. فاصله‌بندي بين پشت‌بندهاي قائم به کمک قطعات موقتي انجام مي‌شود تا زماني که جدار قالب در مکان خود نصب گردد. مرحله بعد اتصال جدار قالب به پشت‌بندهاي قائم است. لبه تحتاني اولين قطعه جدار قالب بر روي پي قرار مي‌گيرد و به دقت تراز مي‌شود تا راستاي قطعات بعدي مشخص گردد.
 
جدار قالب بقيه ديوار پس از همراستا کردن و نصب اولين واحد به قسمت داخلي پشت‌بندهاي قائم متصل مي‌شود. مشخص است که چنانچه مصالح مورد استفاده چوب باشد مصطلح‌ترين ابزار اتصال اجزاي مختلف قالب‌بندي به هم ميخ خواهد بود. اما اگر از قالب‌هاي پيش‌ساخته فلزي استفاده مي‌شود اين اتصالات به کمک بست‌هاي فلزي مخصوص که توسط سازنده قالب ساخته مي‌شود صورت مي‌گيرد. پشت‌بندهاي افقي را مي‌توان به محض نصب کردن پوشش قالب يا پس از ساخت سطح ديگر قالب‌بندي در محل خود نصب کرد. پشت‌بندهاي افقي به بخش خارجي پشت‌بندهاي قائم متصل و در مکان خود ثابت مي‌شوند. اکنون زمان بستن فاصله نگهدارهاست. معمولاً در قالب‌بندي‌هاي پيش‌ساخته در جدار قالب سوراخ‌هايي جهت عبور فاصله نگهدارها تعبيه شده است اما درصورت عدم استفاده از اين نوع قالب‌ها، لازم است پيمانکار جدار قالب را به کمک مته جهت عبور اين فاصله نگهدارها سوراخ کند. وادارها را مي‌توان پس از نصب پشت‌بندهاي افقي اجرا کرد. آن‌ها را مابين پشت‌بندهاي افقي و زمين (يا تکيه‌گاه ديگري) قرار مي‌دهند. وادارها هم ممکن است براي کار در حالت فشار يا کار در حالت کشش طراحي شوند که در هر دو صورت بايد بر حسب عملکرد به اتصال آنها به زمين و قالب توجه کرد.
شاقول کردن معمولاً آخرين عمليات ساخت و برپايي قالب ديوار است. پيش از آغاز شاقول کردن قالب تمامي بست‌ها و مهاربندي دائمي نصب مي‌شوند تا پس از شاقول کردن قالب مجدادا جابجا نشود. به شکل زير دقت کنيد:
قالب‌های ديوار, پشت‌بندهاي افقي 
 شكل 2-از سيم متصل به فاصله نگه‌دار تحتاني که از درون فاصله‌نگه‌دارهاي فوقاني عبور مي‌کند، براي بيرون کشيدن فاصله نگهدارها در زمان بالا آمدن بتن در قالب استفاده مي‌شود. بدينوسيله از باقي ماندن فاصله نگه‌دارها در بتن جلوگيري مي‌شود.

 معمولاً در ساخت قالب‌بندي ديوار عمليات آرماتوربندي بعد از بستن قالب طرف اول ديوار و پيش از طرف دوم انجام مي‌شود ولي چنانچه فضاي داخل قالب براي کار کردن يک نفر کافي باشد ترجيح مي‌دهند که قالب ديوار را کاملاً بسازند سپس داخل آن را آرماتوربندي نمايند.

در بسياري موارد قالب ديوار به ترتيبي که در بالا شرح داده شد و به صورت جزء به جزء ساخته نمي‌شود. چه بسا بتوان پشت‌بندهاي قائم و جدار قالب را پيش از نصب در محل اجراي عمليات بتني، به صورت صفحات بزرگتر مونتاژ کرد و اين صفحات مونتاژ شده را به محل نصب، حمل و به کمک پشت‌بندهاي افقي در کنار هم نصب نمود. چنانچه کل ديوار از نظر عرض و ارتفاع چندان بزرگ نباشد مي‌توان قالب‌هاي هر طرف را به صورت مجزا ساخت و تنها در محل اجراي عمليات بتني نصب و شاقول کرد. از منظر صنعتي قضيه شکل ديگري هم دارد. با افزايش تقاضا براي بتن‌ريزي‌هاي حجيم و ساخت ديوارهاي بسيار بزرگ و همچنين پيشرفت در ساخت جرثقيل‌ها و ديگر روش‌هاي مکانيکي حمل و نقل قالب‌ها، امروزه استفاده از صفحات عظيم و قالب‌هاي گروهي پيش‌ساخته جهت ديوارهاي بلند شکل متداولي پيدا کرده است. به شکل زير دقت کنيد:

,,قالب های گروهی,جرثقیل,قالب دیوارهای بلند,بتن ریزی های حجیم,قالب های پیش ساخته,حمل و نقل قالب ها, 
 شكل 3-صفحات فلزي قابدار مقاوم با بسته شدن به يکديگر و افزودن اعضاي فولادي تقويتي به صورت يک واحد m5/11×9/0 به کمک جرثقيل جابجا مي‌شوند. به لوله مخصوص بلند کردن با چند نقطه تکيه‌گاهي توجه کنيد.
همانطور که پيش‌تر توضيح داده شد روش ساخت و برپايي که شرح آن (به تناسب عملکرد هر يک از اجزاي قالب‌بندي ديوار) داده شد، براي اجراي قالب‌بندي ديوارهاي بتني منحصر بفرد نيست. در شيوه‌ها و انواع مختلف قالب‌هاي ديوار اجزاي اصلي که برشمرديم و اصول اجرا کمابيش يکسان است اما به تناسب پيشرفت صنعتي و کارکردهاي مختلف اين قالب‌ها اشکال متفاوتي به خود گرفته‌اند. در خصوص انواع مختلف قالب‌هاي ديوار مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
 
 
 
قالب‌هاي سنتي
 
قالب‌هاي سنتي مصداق بارز شيوه‌اي هستند که جزئيات آن تشريح شد. جنس اين قالب‌ها از چوب است. تخته‌هاي چندلايي به عنوان جدار و الوارها به عنوان پشت‌بندهاي قائم و افقي عمل مي‌کنند که معمولاً به کمک ميخ به هم متصل مي‌شوند. نکته مهم در قالب‌هاي سنتي آن است که هندسه آنها به طور خاص منطبق بر هندسه قطعه‌اي است که براي آن ساخته مي‌شوند و بعد از قالب‌برداري يا بايد تحت تعمير قرار گيرند يا کلاً هندسه آن‌ها عوض شود. اين قالب‌ها معمولاً در پاي کار (درجا) ساخته مي‌شوند سپس واداشته مي‌شوند. شکل 4-15 که در آن اجزاي مختلف قالب‌هاي ديوار را برشمرديم نمونه کامل يکي از اين قالب‌هاي سنتي است.
 
 
 
قالب‌هاي پانلي
زمان زيادي که بابت ساخت و تعميرات قالب‌هاي سنتي صرف مي‌شد پيمانکاران را به فکر ساخت پانل‌هاي پيش‌ساخته انداخت که جفت و جور کردن آنها به يکديگر ساده بوده و با اتصال قطعات مختلف آن‌ها به يکديگر بتوان هندسه مورد نظر را حاصل نمود. اولين سري‌هاي قالب پانلي عبارت بودند از پانل‌هايي با رويه تخته چندلايي که با کلاف و پشت‌بندهاي چوبي تقويت مي‌شد. تصاوير زير نمونه‌هايي از اين نوع پانل‌ها و استفاده از آن‌ها را نشان مي‌دهد:
قالب‌هاي پانلي ,قالب های پیش ساخته, 
 
شكل 4- پانل چندلايي با کلاف و پشت‌بند چوبي
 
قالب‌های ديوار,پانل چندلايي, پشت‌بندهای چوبی 
 
شكل 5- قالب ديوار با پانل‌هاي چندلايي با کلاف‌ها و پشت‌بندهاي چوبي
 بعدها ساخت اين پانل‌ها به صورت توليد کارخانه‌اي درآمد و بدين ترتيب استفاده از مصالح ديگر به جاي چوب مثل فولاد و آلمينيوم مورد توجه قرار گرفت. امروزه اين نوع قالب‌ها پرمصرف‌ترين انواع قالب‌هاي ديوارهاي معمول به شمار مي‌‌روند که در اکثر قريب به اتفاق موارد از فولاد جهت ساخت آنها استفاده مي‌شود. به تصاوير زير در خصوص شکل و استفاده از آن‌ها توجه کنيد:
پشت‌بندهاي افقي,قالب‌هاي پانلي 
 
شكل 6-مونتاژ قالب‌هاي پانلي
قالب کنج, قالب تکه, پانل هلی فلزی 
 
شکل 7- پانل‌هاي فلزي به عنوان قالب کنج و قالب تکه
قالب‌هاي پانلي,  
 
شكل 8- قالب پانلي مونتاژ شده
 
قالب‌هاي پانلي,
 
شكل 9- قالب پانلي مونتاژ شده
 
قالب‌هاي يکپارچه
در مواردي که قطعه‌اي با هندسه ثابت ولي با تکرار زياد داشته باشيم بهتر است که براي آن قالب يکپارچه ساخته شود. در چنين حالتي علاوه بر افزايش سرعت قالب‌بندي و قالب‌برداري نماي بتن نيز با توجه به حذف درز بين قالب‌ها کاملاً يکدست خواهد گرديد. شکل زير نمونه مدرني از قالب‌هاي يکپارچه را نشان مي‌دهد. 
 
قالب‌هاي يکپارچه,
 
شكل 10- قالب ديوار يکپارچه مدرن
قالب‌هاي بالا رونده
در صورتي‌که ارتفاع ديوار بنا به هر علتي بلند باشد ديوار بايد به صورت مرحله‌اي اجرا گردد. هر مرحله اجراي ديوار را يک ليفت Liftمي‌گويند. در روش‌هاي قديمي‌تر براي اجراي مراحل مختل ديوار بر روي هم، لازم است تا دو طرف ديوار داربست‌بندي گردد. اما در شيوه مدرن با اجراي قالب‌هاي بالا رونده، قالب هر مرحله به مرحله قبلي متکي شده و قالب همانند يک صخره نورد به سمت بالا صعود مي‌کند و مراحل فوقاني ديوار را بدون نياز به داربست اجرا مي‌کند. در شکل زير اجراي قالب بالارونده نشان داده شده است: 
 قالب‌های ديوار, قالب‌هاي بالا رونده,
شکل 11-قالب بالارونده
 در مرحله اول وضعيت قالب در ليفت اول نمايش داده شده است. در اين مرحله در حدود 50 تا 70 سانتيمتري از بالا، سوراخي در ديوار کار گذاشته مي‌شود. در مرحله دوم قالب توسط جرثقيل بلند شده و پاي آن در سوراخ مذکور با پيچ محکم مي‌گردد و قالب توسط جک‌هاي مخصوصي در وضعيت شاقول تثبيت مي‌گردد. سوراخ‌هاي ليفت اول در ليفت دوم نيز ايجاد مي‌گردد تا در اجراي ليفت سوم مورد استفاده قرار گيرند. سکوي زير اين قالب هم به عنوان تکيه‌گاه قالب است و هم به عنوان سکويي براي پرسنل قالب‌بند مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
 
قالب‌هاي لغزنده
 
روش ديگر براي اجراي ديوارهاي بلند استفاده از «قالب لغزنده» است که به طور مفصل‌تر در فصل آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 
در پايان باز هم به اين نکته اشاره مي‌شود که 5 جزئي که به عنوان اجزاي اصلي قالب‌هاي ديوار در ابتداي اين بخش بر شمرده شد در انواع مختلف قالب‌ها لزوماً به اشکال مشابه به کار نمي‌روند و به علاوه در ساخت انواع مختلف قالب‌ها ممکن است المان‌هاي ديگري نيز به آنها اضافه شوند مانند جک‌ها، انواع بست‌ها مثل بست گوشه‌هاي قائم و غيره.
 پشت‌بندهاي افقي
شكل12-دو نوع مختلف از وسايل اتصال گوشه. يراق‌آلات در ميان پشت‌بندهاي افقي دو عضوي قرار مي‌گيرند و بدين ترتيب ضرورتي به برش اعضا يا سوراخکاري نيست.
 همچنين در مواردي ممکن است يکي از دو جزء از آنها به تناسب نوع کار حذف شوند. مثلاً ممکن است در برخي ديوارهاي کوتاه به پشت‌بند افقي نياز نباشد، يا در مواردي که اجازه استفاده از فاصله نگهدارها داده نمي‌شود (مثل سازه‌هاي ذخيره آب که در اين مورد براي مقابله با فشار جانبي بتن از مهاربندي خارجي استفاده مي‌گردد). به شکل زير دقت کنيد: 
پشت‌بندهاي قائم, مهار, قالب‌های ديوار,  
شكل 13- قالب‌هاي يکديوار کوتاه. بست‌ها از ميان پشت‌بندهاي قائم عبور مي‌کنند و مهارها نيز به پشت‌بندهاي قائم متصل مي‌شوند. براي اين سيستم، به پشت‌بندهاي افقي نيازي نيست.
 
 مهار بندی لوله,قالب های دیوار شیبدار منحنی,بست های داخلی
سيستم پيچيده مهاربندي لوله فلزي جهت حمايت از قالب‌هاي ديوار شيبدار منحني شکل در مکاني که استفاده از بست‌هاي داخلي مجاز نيست. 
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نقشه و جزئیات اجرائی در خصوص  قالب بندی دیوار با واحد فنی شرکت تسکو تماس حاصل نمائید .
تلفن : 22220999              همراه : 09124050650
 
 
 
 
 
 

بازدید : 26141
رینگر Ringer
Zoodbast زودبست
ulma
وبلاگ شرکت تسکو weblog
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT