اجرای ستون در سازه های بتونی اجرای ستون در سازه های بتونی

 

 
 
قالب‌بندي ستون‌ها
 
 قالب‌بندي ستون‌ها به دليل سطح مقطع نسبتاً کوچک و سرعت نسبتاً بالاي بتن‌ريزي اغلب نسبت به ديوارها در معرض فشار جانبي بيشتري هستند. در اين مورد در قسمت تحتاني قالب وجود درزهاي کيپ و مهاربندي کافي ضرورت دارد. به دليل محدوديت فضايي که در آن بتن‌ريزي انجام مي‌شود ستون‌هاي بلند اغلب در قسمت مياني يا در فواصل معين داراي دريچه‌هايي هستند که امکان بتن‌ريزي و متراکم ساختن آسان‌تر بتن را فراهم مي‌آورد. در پاي ستون نيز بايد دريچه تميزکاري ايجاد کرد تا پيش از آغاز بتن‌ريزي بتوان مواد زائد يا نخاله‌ها را خارج ساخت.
 
معمولاً قالب ستون‌ها متشکل از دو جزء اصلي است:
  
     1- جدار قالب 
     2- يوغ
 
عملکرد جدار قالب ستون‌ها همانند جدار قالب ديوارهاست. يوغ‌ها تکيه‌گاه جدارهاي قالب هستند و پايداري داخلي قالب‌بندي ستون‌ها توسط آنها تامين مي‌شود. بديهي است که براي حفظ راستاي شاقولي ستون‌ها و پايداري خارجي آنها از «وادار» استفاده مي‌شود. در شکل زير اجزاي تشکيل دهنده قالب ستون و چند نمونه از انواع يوغ‌ها نشان داده شده است
 

 

شکل1

الف) يوغ با استفاده از چهار عدد چهارتراش چوبي

 

شکل2

ب) يوغ با استفاده از چهارتراش و بولت. پشت‌بند رويه B با گوه به بولت مهار شده است

 

 ج) يوغ فلزي

شکل3- اجزاي تشکيل دهنده قالب ستون

صلبيت لازم براي جدار قالب ستون را مي‌توان از طريق کاهش ضخامت رويه و استفاده از يکسري پشت‌بند تأمين کرد. اين شيوه براي قالب ستون‌هاي بزرگ‌تر مناسب است. شکل زير نمونه چنين قالبي را نشان مي‌دهد.

 

شكل4-ستون قالب‌بندي شده با پوشش تخته‌اي به همراه يوغ‌هاي ساخته‌شده از چوب و پيچ. گوه‌کوبي در ميان پيچ‌ها و توفال‌هاي صفحات جانبي موجب محکم شدن قالب مي‌شود. تصوير کوچک تحتاني، ساخت دريچه تميز‌کاري را نشان مي‌دهد.

 ستون‌ها از سطح مقطع گرد، چهارگوش، L شکل و يا نامنظم برخوردارند. اشکال نامنظم اغلب با تعبيه مغزي‌هاي مخصوص در داخل قالب ستون‌هاي مربع يا مستطيل شکل ايجاد مي‌شوند. به اشکال زير دقت کنيد:

 

شكل 5- اشکال نا منظم سطح مقطع ستون، اغلب با کار گذاشتن مغزيهاي استاندارد مربع يا مستطيل شکل ايجاد مي‌شوند.

 
تمامي قالب‌هاي ستون‌هاي مربع يا مستطيل بايد در گوشه‌ها نوار پخ داشته باشند. (مگر آنکه محدوديت‌هاي معماري انجام آن را ممنوع کرده باشد) زيرا لبه‌هاي تيز در زمان تازه بودن بتن در معرض شکستگي يا آسيب‌ديدگي قرار دارند. اين نوارها را مي‌توان از چوب به صورت نوارهاي سه گوش 45 درجه بريد و يا از نوارهاي آماده ورق فلزي حتي به شکل ربع دايره استفاده کرد 
قالب ستون‌هاي مربع يا مستطيل معمولاً از چهار صفحه تشکيل مي‌شوند. اين قالب‌ها را مي‌توان صفحه به صفحه در مکان آن بر پا کرد و يا با مونتاژ قالب به صورت يک جعبه ستون آنرا به شکل يک واحد کامل در مکان خود قرار داد. آرماتوربندي را مي‌توان به صورت درجا مونتاژ کرد و يا به صورت قفس‌هاي پيش‌بافته، پيش يا پس از قالب‌بندي (بسته به شرايط کار) در محل خود قرار داد.
در صورتي که صفحات به صورت درجا مونتاژ شوند، اولين صفحه تنظيم و به صورت موقت مهاربندي مي‌شود سپس با اضافه کردن ديگر صفحات مهاربندي کامل انجام مي‌شود. روش ديگر يعني مونتاژ ستون کامل در وهله اول در مواردي ترجيح دارد که تجهيزات بالابر لازم جهت بر پايي قالب مونتاژ وجود داشته باشد. 
براي تعيين مکان دقيق قالب ستون معمولاً بر روي دال کف يا شالوده يک شابلون قرار داده مي‌شود. ابعاد داخلي شابلون بايد کمي بزرگتر از ابعاد خارجي قالب باشد تا قرار دادن قالب در محل صحيح آن به راحتي صورت گيرد. 
يکي از نقايص قالب‌بندي ستون وجود «تابيدگي» در آن است. با تغيير سمت يوغ‌ها به صورت يک در ميان و يا اعمال کشش بر گيره‌هاي آن‌ها در جهت‌هاي خلاف هم مي‌توان تا حدود زيادي بر اين عيب غلبه کرد. ارتفاع تئوريک قالب‌هاي ستون معادل فاصله کف تا زير دال يا تير است. در صورتي که دال و ستون هم‌زمان بتن‌ريزي مي‌گردند بايد ضخامت قالب تير يا دال نيز از اين ارتفاع کم شود. معمولاً به جهت اينکه ضخامت قالب تير و يا دال استاندارد و يکسان نيستند بهتر است ارتفاع قالب ستون به قدر کفايت کوتاه باشد و اختلاف کم سطح فوقاني قالب ستون و سطح تحتاني قالب تير يا دال با لايي‌‌گذاري پر شود. در مواردي که بتن‌ريزي دال و تير به صورت مجزا از ستون‌ها و پس از قالب‌برداري آنها صورت مي‌گيرد (روش متداول‌تر) بايد ارتفاع قالب را کمي بلندتر از ارتفاع تئوريک آن منظور کرد تا ستون حاصل پس از قالب‌برداري و کاهش ارتفاع ناشي از جمع‌شدگي بتن به ارتفاع دقيق مورد نظر برسد. اين افزايش يا کاهش ارتفاع قالب نسبت به ارتفاع تئوريک آن حدود 10 تا 12 ميليمتر است.
همانطور که در فصل دوم اشاره شد ستون‌هايي با مقطع گرد را علاوه بر اينکه با قالب‌هاي دو يا چند تکه که به صورت منحني شکل ساخته شده و در کنار هم مونتاژ مي‌شوند، مي‌توان ساخت، مي‌توان براي ساخت آنها از قالب‌هاي فايبرگلاس يا فيبري لوله‌اي يکپارچه نيز استفاده کرد. معمولاً براي ساخت ستون‌هاي گرد، چوب مصالح مناسبي به شمار نمي‌رود مگر آنکه ستون از شکل هندسي منحصر بفردي برخوردار باشد. همانند شکل زير:

 

شكل 6-  روش ديگر قالب‌بندي ستونهايي با اشکال نامنظم. قالب اين ستون دايره‌اي قارچي شکل از تخته الوارهاي تراشيده با روکشي از تخته چندلايي ساخته شده است.

قالب‌هاي ستون همانند قالب‌هاي ديوار در رده «قالب‌هاي قائم» هستند لذا همانند آن مي‌توانند داراي انواع زير باشند:
 
   الف) قالب‌هاي سنتي
 
   ب‌) قالب‌هاي پانلي
 
   ج) قالب‌هاي يکپارچه
 
   د) قالب‌هاي بالا رونده

   ه) قالب‌هاي لغزنده

در زير تصاوير انواع مختلف قالب‌هاي ستون آورده شده است:

 

شكل 7-  قالب سنتي ستون

 

شكل8- قالب ستون يکپارچه

 

شكل 9-قالب ستون پانلي

 

شكل 10-قالب ستون پانلي

 

شكل 11-قالب ستون بالارونده براي ستون با ارتفاع زياد به همراه قالب سرستون

 

قسمت فوقاني ستون‌ها (سرستون‌ها) گاهي اوقات جدا از بدنه ستون‌ها قالب‌بندي مي‌شوند تا از ساخت مجدد قالب جهت تطابق با اندازه‌هاي مختلف تيرها اجتناب شود. قالب‌بندي سرستون‌هاي قارچي در ساخت دال‌هاي تخت معمولاً همزمان با قالب‌بندي دال انجام مي‌گيرد يعني به عنوان جزئي از دال قالب‌بندي مي‌‌شود. در مورد ستون‌هايي نيز که تيرها يا شاهتيرها به آن‌ها متصل مي‌شوند، دريچه‌اي که «محفظه تير» ناميده مي‌شود در قسمت فوقاني صفحات قالب ستون بريده مي‌شود.

در مواردي که اتصالات قالب‌ها مختلف‌اند، مثل اتصال قالب‌هاي ستون به تير همانطور که پيشتر توضيح داده شد لازم است نکات اجرايي در تعيين ابعاد عملي قالب‌ها (در مقايسه با ابعاد تئوريک آن‌ها) مدنظر قرار گيرد تا از بروز مشکلات اجرايي از قبيل چفت نشدن کامل و صحيح قالب‌ها پيشگيري شود.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نقشه و جزئیات اجرائی در خصوص قالببندی انواع ستون با واحد فنی شرکت تسکو تماس حاصل نمائید .

تلفن : 22220999              همراه : 09124050650

 

 


بازدید : 20017
رینگر Ringer
Zoodbast زودبست
ulma
وبلاگ شرکت تسکو weblog
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT