ایران مال


عنوان پروژه : ایران مال                                              محل پروژه : تهران

نوع سیستم : برجک متحرک                                         نوع کاربری : پلکان دسترسی

پیمانکار : شرکت کیسون


 
چهار پایه متحرک,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست،زودبست،برجک آلومینیومی،داربست متحرک،


 

،پلکان دسترسی،داربست متحرک،برجک آلومینیمی،برجک فالزی،چهار پایه متحرک,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست

،چهار پایه متحرک,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست،پلکان دسترسی،داربست متحرک،برجک آلومینیمی،برجک فالزی،
،چهار پایه متحرک,برجک متحرک,پلکان موقت,راه پله متحرک,داربست،،پلکان دسترسی،داربست متحرک،برجک آلومینیمی،برجک فالزی،

 

بازدید : 15593
TESKO.CO.IR © 2009-2014 , ALL RIGHT RESERVED. Power & Developer By Persian IT